Obchodní podmínky společnosti PeopleGuru s.r.o.1. Úvodní ustanovení

1. Obchodní společnost PeopleGuru s.r.o., se sídlem Jihlava, Židovská 3, PSČ 586 01, IČ: 053 65 899, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 94939, sp. zn. C 94939 (dále jen „Provozovatel“), je majitelem práv spojených se serverem part-time.cz (dále jen „Server“), na kterém provozuje v prostředí internetu vyvinutý systém zprostředkování práce Part-time.

2. Server umožňuje fyzickým osobám ucházejícím se o práci na tzv. částečný úvazek (dále jen „Zájemce“) se o takovýto druh práce ucházet prostřednictvím profilu na Serveru Provozovatele. Profil Zájemce je neveřejný a přístup k němu mají pouze Provozovatel a v dále specifikovaném omezeném rozsahu na Serveru registrovaní Poptávající. Server dále umožňuje podnikatelům (fyzickým či právnickým osobám), kteří hledají pracovníky pro pracovní činnost na tzv. částečný úvazek po registraci na Serveru vyhledávat Zájemce vhodné pro pracovní činnost v podmínkách těchto podnikatelů (dále jen „Poptávající“).

3. Provozovatel prostřednictvím Serveru vykonává činnost směřující k tomu, aby Zájemce a Poptávající měli možnost jednat o uzavření konkrétní smlouvy, jejímž předmětem bude pracovní činnost Zájemce pro Poptávajícího. Provozovatel nikterak neodpovídá za uzavření takové smlouvy mezi Zájemcem a Poptávajícím ani za v souvislosti s takovou smlouvou poskytovaná plnění.

4. Uživateli Serveru jsou Zájemce a Poptávající. (dále jen „Uživatelé“)

5. Prací na tzv. částečný úvazek se rozumí práce v pracovním poměru na kratší než stanovenou pracovní dobu 40 hodin týdně (včetně nerovnoměrně rozvržené pracovní doby či uplatnění konta pracovní doby), práce na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti, případně spolupráce na základě jiného smluvního ujednání, než pracovní smlouvy v rozsahu menším 40 hodin týdne.

6. Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů při užívání Serveru pro účely specifikované výše v odst. 1.2 a odst. 1.3 (dále jen „Obchodní podmínky“). Uživatelé potvrzením při zřízení profilu na Serveru (tj. Zájemci) či registrací na Serveru (tj. Poptávající) potvrzují, že se s těmito Obchodními podmínkami seznámili a zavazují se je dodržovat.

7. Zájemci nabízí prostřednictvím Serveru Provozovatele svoji pracovní činnost na částečný úvazek tím, že ve svém profilu na Serveru uvedou:

- kontaktní email a telefon;
- jméno a příjmení;
- svoji přezdívku (dále též jen „nick“);
- svoji odbornost, pracovní předpoklady a dovednosti (dále též jen „skills“);
- počet hodin volného času využitelného pro pracovní činnost na částečný úvazek;
- požadovanou cenu za hodinu práce;
- požadované místo výkonu práce;
- volitelně životopis, fotografie Zájemce, Linkedin link a doplňující informace (není podmínkou pro užívání serveru)
- souhlas se zpřístupněním profilových údajů, (tj. údaje nick, skills, počet hodin volného času, požadovaná cena za hodinu práce a požadované místo výkonu práce budou od počátku viditelné pro Poptávající), a dále souhlas s tím, že Poptávající jsou oprávnění Zájemce prostřednictvím Serveru kontaktovat.
- souhlas, že v případě Zájemcova potvrzení kontaktu učiněného dle předchozího bodu Poptávajícím, budou Poptávajícímu, který kontaktoval Zájemce, zobrazeny veškeré výše uvedené profilové údaje Zájemce (včetně jména a příjmení a kontaktního emailu a telefonu apod.)
- Preferovanou právní formu práce na částečný úvazek (pracovní poměr, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, jiný smluvní vztah);
- Současné pracovní zařazení (zaměstnání, možno vyplnit i „nechci uvádět“ či „volný“).

8. Poptávající registrovaní na Serveru mají přístup k profilům Zájemců v rozsahu jejich nick, skills, počtu hodin volného času, požadované odměny za hodinu výkonu práce a požadovaného místa výkonu práce a jsou oprávnění kontaktovat Zájemce prostřednictvím Serveru za účelem jednání o uzavření příslušné smlouvy na základě, které bude Zájemce vykonávat pracovní činnost pro Poptávajícího na tzv. částečný úvazek. Zájemci nejsou oprávnění aktivně kontaktovat Poptávající jako první. V případě, že Zájemce potvrdí kontakt učiněný Poptávajícím, budou Poptávajícímu, který kontaktoval Zájemce, zobrazeny veškeré výše uvedené profilové údaje Zájemce (včetně jména a příjmení a kontaktního emailu a telefonu apod.).2. Podmínky pro zřízení profilu Zájemce a pro registraci Poptávajícího

1. Pravidla pro zřízení profilu Zájemce na Serveru a pro registraci Poptávajícího

2.1.1. Zřízení profilu Zájemce a registrace Poptávajícího na Serveru je bezplatné.

2.1.2. Zájemce je při zřízení profilu na Serveru a Poptávající při registraci jsou povinni řádně a zcela pravdivě vyplnit veškeré údaje, které jsou ke zřízení profilu či registraci nutné.

Zájemce uvede tyto údaje:

- kontaktní email a telefon;
- jméno a příjmení;
- svoji přezdívku (dále též jen „nick“);
- svoji odbornost, pracovní předpoklady a dovednosti (dále též jen „skills“);
- počet hodin volného času využitelného pro pracovní činnost na částečný úvazek;
- požadovanou cenu za hodinu práce;
- požadované místo výkonu práce;
- volitelně životopis, fotografie Zájemce, Linkedin link a doplňující informace (není podmínkou pro užívání serveru);
- souhlas se zpřístupněním základních profilových údajů Poptávajícím včetně možnosti kontaktování Zájemce a zpřístupnění všech profilových údajů kontaktujícímu Poptávajícímu v případě přijetí kontaktu dle čl I odst. 7 a odst. 8 těchto Obchodních podmínek;
- Preferovanou právní formu práce na částečný úvazek (pracovní poměr, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, jiný smluvní vztah);
- Současné pracovní zařazení (zaměstnání, možno vyplnit i „nechci uvádět“ či „volný“).

Poptávající uvede tyto údaje: svoji přezdívku (dále též jen „nick“), název, IČ, kontaktní email a telefon, kontaktní osobu (jméno a příjmení).

Zájemci a Poptávající berou výslovně na vědomí, že uvedení výše uvedených údajů při zřízení profilu Zájemce na Serveru a při registraci Poptávajících na Serveru je (pokud není u daného údaje uvedeno jinak) nezbytné pro využití služeb zprostředkování práce na tzv. částečný úvazek. Bez uvedení dotčených údajů není možné služby zprostředkování práce na tzv. částečný úvazek prostřednictvím Serveru využívat.

2.1.3. Zadáním údajů Zájemcem či Poptávajícím a potvrzením Zřízení profilu či registrace Provozovatelem vzniká mezi Provozovatelem a Zájemcem či mezi Provozovatelem a Poptávajícím smluvní závazkový vztah, spočívající v závazku Provozovatele poskytovat za splnění dalších podmínek dle těchto Obchodních podmínek prostřednictví Serveru služby zprostředkování práce na tzv. částečný úvazek a v závazku Uživatelů (tj. Zájemce či Poptávajícího) řídit se těmito Obchodními podmínkami. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součásti uvedeného závazkového vztahu mezi těmito dvěma stranami.

2.1.4. Zájemce zřízením profilu a Poptávající registrací na Serveru vyjadřují svůj zájem o zasílání novinek o zprostředkování práce Provozovatelem.

2.1.5. Zřízením profilu či registrací na Serveru nesmí Uživatelé sledovat žádný jiný účel než pouze ten, ke kterému profil či registrace slouží, jinak je Provozovatel oprávněn profil či registraci na Serveru zrušit.

2.1.6. Údaje, které Zájemce či Poptávající uvedou, nesmí být v rozporu s právním řádem ČR, nesmí porušovat etické a morální principy, nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nesmí narušovat zájmy třetích osob a nesmí porušovat a být v rozporu s oprávněnými zájmy Provozovatele Serveru, jinak je Provozovatel oprávněn profil Zájemce či registraci Poptávajícího na Serveru zrušit.

2.1.7. Zájemce nesmí svůj profil či Poptávající svoji registraci na Serveru zneužít k páchání trestně činnosti dle z. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů, či k jiné nepoctivé činnosti, která by působila újmu Provozovateli či jinému Uživateli. Provozovatel si vyhrazuje v takovém případě právo k okamžitému zrušení profilu Uživatele.

2.1.8. Zrušením profilu či registrace na Serveru Provozovatelem či Uživatelem dochází k zániku smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem. Uživatelé jsou oprávnění zrušit profil či registraci na Serveru zasláním žádosti o zrušení na kontaktní email Provozovatele zveřejněný na Serveru. Provozovatel je oprávněn zrušit profil či registraci Uživatele zejména na základě porušení Obchodních podmínek Uživatelem. Právo Provozovatele na náhradu již vzniklé škody tím není dotčeno. Provozovatel po zrušení profilu či registrace na Serveru znepřístupní údaje týkající se dotčeného Uživatele.3. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost a pravdivost údajů, které jsou uváděny Uživateli Serveru.

2. Provozovatel je oprávněn v případě porušení těchto Obchodních podmínek zveřejnit jméno a emailovou adresu toho Uživatele, který je porušil.

3. Vznikne-li Provozovateli újma, která má negativní vliv na dobré jméno Provozovatele a způsobil-li ji Uživatel, má Provozovatel právo po něm požadovat náhradu způsobené újmy.

4. Provozovatel se zavazuje chránit profilové či registrační údaje Uživatelů a zamezit jejich zveřejnění neoprávněným či nežádoucím osobám.

5. Provozovatel je oprávněn zasílat prostřednictvím emailové adresy Uživatelům reklamní sdělení a novinky ohledně služeb nabízených na Serveru.

6. Provozovatel není v souladu s § 6 z. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, povinen dohlížet na obsah přenášených nebo ukládaných informací na Serveru a není také povinen aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.

7. Provozovatel neodpovídá za případnou dočasnou nedostupnost služeb na Serveru. Stejně tak Provozovatel neručí za bezchybnost systému, ač se o ní usilovně snaží. Chyby či poškození tedy nezakládají nárok Uživatelů na náhradu škody či na jiný právní nárok po Provozovateli.4. Odměna Provozovatele

1. Služby Provozovatele na Serveru jsou pro Zájemce bezplatné.

2. Služby Provozovatele na Serveru jsou pro registrované Poptávající bezplatné v rozsahu vyhledávání v databázi Zájemců s uvedením údajů nick, skills, počet hodin volného času, požadovaná odměna za hodinu práce, požadované místo výkonu práce. Provozovatel má vůči Poptávajícím nárok na odměnu za další užívání služeb zprostředkování práce na tzv. částečný úvazek prostřednictvím Serveru. Nárok na odměnu Provozovatele vzniká za podmínky, že Poptávající prostřednictvím Serveru kontaktuje Zájemce a první z kontaktovaných Zájemců potvrdí kontakt učiněný Poptávajícím. Pro úplné zobrazení profilu kontaktovaného Zájemce, který kontakt potvrdil, je nezbytné uhrazení odměny Provozovatele. Zobrazení úplného profilu dalších kontaktovaných Zájemců, kteří kontakt potvrdili, je zahrnuto po sjednané období v uhrazené odměně.

Výše odměny za podmínek uvedených výše činí:

999,-Kč bez DPH za 12 měsíců zobrazování profilů Zájemců.

(DPH 21%)

3. Odměna je splatná na základě faktury Provozovatele doručené Poptávajícímu se splatností 14 dní od data vystavení. Lhůta k zobrazování profilů Zájemců počíná běžet dnem následujícím od připsaní odměny na účet Provozovatele a zpřístupnění profilových údajů v sjednaném rozsahu Poptávajícímu.

4. Poptávající souhlasem s těmito Obchodními podmínkami zároveň souhlasí s odměnou Provozovatele a prohlašuje, že se seznámil s podmínkami nároku na odměnu Provozovatele. Poptávající bere na vědomí, že v případě zrušení profilu Zájemce v souladu s odst. 3.1.8. těchto Obchodních podmínek, je Provozovatel povinen znepřístupnit profil dotčeného Zájemce a Provozovatel nemá v takovém případě nárok na jakoukoliv kompenzaci za již uhrazenou odměnu Provozovatele. Toto ustanovení se nedotýká práva Poptávajícího využít údaje dotčeného Zájemce získané před znepřístupněním profilu.5. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy mezi Provozovatelem a Uživateli se řídí právním řádem České republiky.

2. Vzájemná komunikace mezi stranami, na které se vztahují tyto Obchodní podmínky, bude probíhat elektronickou formou.

3. Provozovatel je oprávněn změnit tyto Obchodní podmínky. O změně Obchodních podmínek je Provozovatel povinen Uživatele informovat na Serveru a případně prostřednictvím emailové zprávy zaslané Uživatelům, a to takovou formou, aby o tom byl každý Uživatel Serveru vyrozuměn.

4. Uživatelé jsou oprávněni odmítnout jakoukoliv změnu těchto Obchodních podmínek, a to tak, že neprodleně zašlou na email Provozovatele svůj nesouhlas spolu s žádostí o zrušení registrace či profilu na Serveru.

5. Tyto podmínky nabývají platnosti zveřejněním.PeopleGuru s.r.o.