Pravidla nakládání s osobními údajiSpolečnost PeopleGuru s.r.o. se sídlem Jihlava, Židovská 3, PSČ 586 01, IČ: 053 65 899, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 94939, sp. zn. C 94939 (dále též jen „Provozovatel“), shromažďuje údaje, které byly vyplněny Uživatelem na Serveru (tj. part- time.cz) při registraci Poptávajícího či zřízení profilu Zájemce (Poptávající a Zájemci rovněž dále jako „Uživatelé“), a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně osob v souvislosti se zpracováním osobních a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.Zájemci a Poptávající berou výslovně na vědomí, že uvedení osobních údajů při zřízení profilu Zájemce na Serveru a při registraci Poptávajících na Serveru je (pokud není u daného údaje uvedeno jinak) nezbytné pro účely využití služeb zprostředkování práce na tzv. částečný úvazek. Bez uvedení dotčených údajů není možné služby zprostředkování práce na tzv. částečný úvazek prostřednictvím Serveru využívat.Uživatelé webu part-time.cz jsou tímto informováni společností PeopleGuru s.r.o., že mají právo

(i) aby společnost PeopleGuru s.r.o. umožnila přístup k jejich osobním údajům, tzn. potvrdila, zda a případně jaké osobní údaje konkrétního Uživatele zpracovává;
(ii) aby společnost PeopleGuru s.r.o. provedla bez zbytečného odkladu opravu nepřesných osobních údajů týkajících se osoby Uživatele a neúplné osobní údaje doplnila;
(iii) vznést námitku proti zpracování osobních údajů (zasláním námitky emailem na adresu michal@part-time.cz;
(iv) aby společnost PeopleGuru s.r.o. provedla bez zbytečného odkladu výmaz osobních údajů, zruší-li Uživatel svůj profil na webu part-time.cz;
(v) na přenositelnost osobních údajů, tzn. aby společnost PeopleGuru s.r.o. předala osobní údaje, které ve vztahu k osobě Uživatele zpracovává, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
(vi) podat stížnost u dozorového úřadu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů.Dále jsou Uživatelé tímto společností PeopleGuru s.r.o. informováni, že jejich osobní údaje budou společností PeopleGuru s.r.o. uloženy na dobu neurčitou, tj. dokud neprojeví vůli, aby byly tyto údaje vymazány, a to zrušením profilu/registrace, případně do té doby, dokud společnost PeopleGuru s.r.o. bude poskytovat služby zprostředkování práce prostřednictvím webu part-time.cz.Zájemce označením svého profilu jako „viditelný“ dává souhlas Provozovateli ke zpřístupnění svého „nick“, svých „skills“ a dalších údajů dle čl. 1 odst. 7 Obchodních podmínek registrovaným Poptávajícím včetně možnosti Poptávajícího kontaktovat Zájemce prostřednictvím Serveru a včetně možnosti, v případě přijetí kontaktu Zájemcem, následného případného odkrytí dalších profilových údajů.PeopleGuru s.r.o.